• Телефонуйте : 066 758 90 94
16Гру
2015
0

Правопис службових частин мови

Якщо вас лякають такі слова як прийменники, сполучники і частки, то ця інформація саме для вас!

Правопис прийменників

Разом пишуться складні прийменники, утворені поєднанням одного чи кількох не­похідних прийменників із самостійною час­тиною мови або поєднанням двох непохідних прийменників: попід, посеред, задля, заради, поміж.

Окремо із самостійними частинами мови пишуться прийменники, що входять до скла­ду прийменникових сполук: згідно з, незалеж­но від, відповідно до, у розріз з, з огляду на, стосовно до, у відповідь на, у напрямку до, в результаті (але внаслідок).

Через дефіс пишуться складні прийменни­ки, які починаються на з, із: з-за, із-за, з-по­над, з-попід, з-над, з-під, з-проміж, з-посеред.

Правопис сполучників

Разом пишуться усі складні сполучники: притому, причому, аніж, начеб, начебто, тобто, зате, затим.

Окремо пишуться складені сполучники, які мають при собі частки та сполучникові звороти: адже ж, або ж, хоч би, хоча б, але ж, бо ж, все ж, замість того щоб, з тим щоб, в міру того як, з тих пір як.

Через дефіс пишуться складні сполучни­ки, які мають при собі підсилювальні частки: тільки-но, тим-то, тому-то, якби-то, отож-бо, тож-то.

Правопис часток

Разом пишуться частки як, що, чим, аби, де, ані, же (ж), би (б), то, чи, які стали префіксами, суфіксами або постфіксами, част­ки ся (сь) у зворотних дієсловах та частка сь у складі займенників і прислівників: абихто, анітрішечки, чимдужче, щосили, дедалі, мов­би, ніби, начеб, аякже, чималенький, дивить­ся, піднявсь, якийсь, хтось, десь, кудись.

Окремо пишуться частки, які надають різ­них емоційних та смислових відтінків вислов­люваному: навіть, тільки, невже, ну, лиш, хоч.

Окремо пишеться частка що у сполучен­нях із прислівниковим значенням: поки що, хіба що, тільки що.

Також окремо пишуться частки хай, нехай, що служать для творення форми наказового способу дієслова (хай зро­бить, нехай прийде) та частка би (б), що служить для творення форми умовного способу дієслова (зробив би, піднявся б).

Через дефіс пишуться частки -бо, -но, -от, -то, -таки, які підсилюють значення слова: прийшов-таки, тому-то, сідай-бо, давай-но.

Також через дефіс пишуться частки будь-, казна-, хтозна-, які виконують функцію пре­фіксів та частка -небудь, що виконує функцію суфікса або постфікса, якщо вони входять до складу прислівників і займенників: будь-хто, казна-де, хтозна-чого, що-небудь, який-не-будь.

Правопис числівників

Правопис прислівників

Правила правопису складних слів

No Comments

Reply