• Телефонуйте : 066 758 90 94
09Вер
2015
0

Правопис складених назв виробничих, наукових та культурних об’єктів

Правопис складених назв заводів, фабрик, виробничих об’єднань, підприємств, установ, а також науково-навчальних закладів, кінотеатрів, театрів, парків культури та відпочинку підпорядкований таким правилам:

1. Якщо підприємство, установа, зак­лад і т. ін. мають символічну назву, номер чи носять чиєсь ім’я, то їх можна писати повністю або скороче­но.

При цьому в повних назвах по­чаткове слово та перше слово взятої в лапки символічної (умовної) на­зви, ім’я тощо пишуться з великої літери, а всі інші слова — з малої: Республіканське виробниче об’єдна­ння «Поліграфкнига», Українсько-канадське спільне підприємство «Кобза», Національна наукова бібліотека імені В. І. Вернадського, Національний академічний театр опери та балету імені Тараса Шевченка, Київська середня школа МІ 70.

У скорочених назвах перше слово звичайно пишеться з малої літери: житловий кооператив «Наука», спортивне товариство «Аван­гард», стадіон   «Динамо», ан­самбль пісні й танцю імені Ц. Вірського, середня школа №7, виробниче об’єднання «Кристал».

Примітки:

Якщо скорочена назва вжи­вається замість повної (на вивісках, етикет­ках тощо), то її початкове слово пишеться з великої літери: Кооператив «Наука», Середня школа №7.

2. Перше слово власних назв ака­демій, інститутів, кінотеатрів, му­зеїв, парків культури та відпочин­ку тощо пишеться з великої літе­ри, незважаючи на те, що воно є родовим позначенням: Кінотеатр «Київська Русь», Па­лац урочистих подій, Книжкова палата, Клуб метробудівців, Дер­жавний музей українського образотворчого мистецтва, Націона­льний музей літератури України, Парк культури ім. М. Рильського, Інститут філології Київського національного університету імені Т. Шевченка.

3. З великої літери пишеться перше слово складених назв типу: Київський будинок мод, Львівський палац одруження.

Примітки:

Якщо до складу найменуван­ня установи входить словосполучення, яке може виступати як самостійна назва уста­нови (без початкових слів), то воно пишеть­ся з великої літери: Оперний театр (від Національний академічний театр опери та балету імені Та­раса Шевченка), Третьяковська галерея (від Державна Третьяковська галерея).

Велика літера у назвах свят, пам’яток архітектури, подій, документів

Велика літера у назвах держав, організацій, політичних партій, установ

Велика літера в географічних та астрономічних назвах

Як писати прикметники, утворені від назв осіб

Прикметники, утворені від складних особових імен

Велика літера. Особливості написання складних власних імен та прізвищ

Велика літера. Велика літера у власних назвах осіб і загальних назвах людей

No Comments

Reply