• Телефонуйте : 066 758 90 94
07Лип
2015
0

Правопис деяких суфіксів. Прикметникові суфікси

1. Суфікс -н- вживається у більшості якісних та відносних прикметників твердої і м’якої групи: дружній, східний, мільярдний, до­рожній.

2. Суфікс -н(ій) вживається у порівняно небагатьох прикметни­ках м’якої групи: братній, давній, житній, мужній, останній, колишній, ранішній, пізній, торішній, самотній та ін.

3. Суфікси -анн-, -енн- підкреслюють най­вищий вияв ознаки, мають наголошений суфікс і завжди пишуться з подвоєною літерою н: несказанний, нездоланний, не­вблаганний.

4. Суфікс -ичн- вживається після кінцевого приголосного основи д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р (такі прикметники утворюються від запо­зичених основ): фізичний, логопедичний, граматичний.

5. Суфікс -ічн- пишеться після всіх приголос­них (крім д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р): офтальмологічний, хірургічний, хімічний.

6. Суфікс -їчн- пишеться після голосних: про­заїчний, героїчний.

7. Для творення присвійних прикметників від іменників першої відміни використо­вується суфікс -ин-, який після усіх при­голосних (крім й) подається з літерою и: сестрин, Олесин, бабусин, а після голосно­го чи апострофа — з ї: Надіїн, Маріїн. Так само записуються присвійні прикметни­ки, утворені від назв тварин: пташиний, солов’їний.

8. Суфікс -уват-, а після м’якого приголос­ного -юват-, вживається у прикметниках для вираження ознаки певною мірою: зе­ленуватий, старуватий, синюватий.

9. Суфікс -оват- вживається у прикметни­ках, якщо наголошується суфіксальний о: плисковатий.

10. Суфікс -овит- вживається у прикметниках для вираження високого вияву ознаки: гордовитий, талановитий.

11. Суфікси -ев(ий), -єв(ий) вживаються у прикметниках з основою на м’який приголосний та шиплячий, коли наголос падає на основу слова: червневий, тижневий, грушевий, овочевий. Якщо у прикметниках з основою на м’який приголосний і шиплячий наголос падає на закінчення, то пишемо суфікси -ьов(ий), -ов(ий): польовий, дощовий. У присвійних прикметниках, утворених від іменників з основою на м’який приголосний та шиплячий, незалежно від місця наголосу, вживаються суфікси -ев(ий), -єв(ий): Сергій — Сергієва, Ігор — Ігорева, кобзар — кобзарева.

12. Суфікс ист(ий) вживається у прикметниках після букв на позначення приголосних звуків, а суфікс -їст(ий) — після букв на позначення голосних звуків: барвистий, лісистий, троїстий.

13. Суфікси -ова-, -ьова-, -йова- вживаються тоді, коли наголос падає на о, без наголосу вони переходять в -ува-, -юва-: друкувати — друкований, малювати — мальований, риштовання, сивуватий.

Правопис деяких суфіксів. Іменникові суфікси

Правопис префіксів пре-, при-, прі-

Правопис префіксів від-, під-, над-, понад-, перед-, між-, об-

Правопис префіксів роз-, без-, воз-, через-

Правопис префіксів. Правопис префіксів з-, с-

Правопис префікса пере-

Іншомовні префікси

Правопис префіксів. Вправи

No Comments

Reply