• Телефонуйте : 066 758 90 94
03Лют
2015
0

Подвоєння приголосних

Подвоєння приголосних літер на письмі відображає:

  • збіг двох однакових приголосних звуків на межі значущих частин слова: відділити, лимонний, годинник;
  • подовження м’яких і пом’якшених приголосних звуків у певній позиції в результаті уподібнення: знання, середньовіччя, молоддю.

Подвоєння букв на позначення збігу приголосних звуків

Приголосні зазвичай подвоюються (у вимові — подовжуються) при словотворенні, коли збігаються кінцеві та початкові букви різних частин слова.

1. Збіг на межі морфем:

А) префікс + корінь: оббити [об:и´ти], відділ [в’і´д’:іл], ззаду [з:а´ду];

Б) префікс + префікс: на+в+ви+передки, без+за+стережний, з+за+молоду, воз+з’+єднати;

В) корінь + суфікс -н-, -ник-, -ниц-: осін+ній, родин+ний, безсон+ний, цін+ний, рослин+ний, лимон+ний, щоден+ник, письмен+ник, відмін+ниця;

Г) основа дієслова на –с + частка (постфікс) –ся (-с + ся): розріс+ся, возніс+ся, проніс+ся, тряс+ся, пас+ся, підніс+ся, але піднось+ся (наказовий спосіб дієслова).

2. Збіг приголосних на межі основ у складноскорочених словах: юннат — юний натураліст, військкомат — військовий комісаріат, військкор — військовий кореспондент, піввідра — половина відра;

3. У наголошених суфіксах похідних прикметників -енн(ий), -анн(ий), -янн(ий), якщо слова вказують на неможливість виконання дії або збільшену міру вияву ознаки: здоровенний, широченний, височенний, страшенний, нескінченний, невблаганний, незрівнянний, нездоланний, непримиренний, але буквений, пореформений (бо наголос падає на корінь), гречаний, вівсяний, дерев’яний (бо слово не вказує на збільшену міру вияву ознаки).

Увага!

       Слід розмежовувати правопис дієприкметників і прикметників, вони розрізняються наголосом і подвоєнням:

               Прикметники                            Дієприкметники

               здійсне´нний (який?)                 зді´йснений (кимось)

               несказа´нний                                 неска´заний

               нескінче´нний                               нескі´нченний

               незрівня´нний                               незрі´вняний

               недоторка´нний                            недото´рканий

4. У прикметниках старослов’янського походження (їх треба запам’ятати): священний (але священик), огненний (але вогняний), благословенний, блаженний, мерзенний, окаянний.

5. У деяких прикметниках: старанний, притаманний, суверенний, рахманний, захланний.

6. У словах ссати, виссати, ссавці та похідних від них внаслідок історичних змін; а також у словах бовван, бовваніти, Ганна, лляний, овва, гаття та ін..

Не відбувається подвоєння –н-:

А) у прикметниках, утворених від іменників за допомогою суфіксів –ин- (-їн-): орлиний, бджолиний, зміїний;

Б) у дієприкметникових суфіксах (на відміну від російської мови): зроблений, посаджений, улюблений, замріяний, прочитаний;

В) у деяких прикметниках: шалений, жаданий, довгожданий, обітований.

Запам’ятай!

         У прислівниках та іменниках на –ість пишемо стільки -н- (одну чи дві), скільки їх є у прикметниках чи дієприкметниках, від яких вони утворені: законний – законно, законність; старанний – старанно, старанність; нескінченний – нескінченно, нескінченність; вихований – виховано, вихованість; шалений – шалено, шаленість.

Вправи

1. Подані слова розберіть за будовою.

Піддубник, осінній, розрісся.

2. За допомогою префіксів з-, об-, під-, від-, воз-, без-, спів- утворіть слова, поясніть їх правопис.

З’єднувати (возз’єднувати), давати (віддавати), бити (оббивати), дзвеніти (віддзвеніти), відношення (співвідношення), замолоду (змолоду), звати (ззивати), зовні (ззовні), білити (оббілити), бризкати (оббризкати), дякувати (віддякувати), закон (беззаконний), злоба (беззлобний), звіт (беззвітний), видавець (співвидавець), власник (співвласник).

3. За допомогою суфікса -н- утворіть нові слова.

День, стіна, вікно, війна, закордон, коліно, корінь, сон, рань, вина, диван, закон, баштан, мільйон, піна.

4. За допомогою суфікса -ся утворіть дієслова. Якщо треба, додайте префікс.

Ріс, ніс, пас.

5. Запишіть у два стовпчики слова з подвоєнням приголосних і слова, у яких подвоєння не відбувається.

Бе(з)земельний, бе(з)убий, ві(д)аний, ві(д)ячити, ві(д)ірвати, (ув)ібрати, (з)овні, бе(з)заперечний, співвітчизник, пере(д)ень, до(т)епер, о(т)же, ві(д)іл, кі(н)ий, на(д)ністрянський, букве(н)ий, щоде(н)ик, сріб(н)ий, щоде(н)ий, вечір(н)ій, 6езви(н)ий, розрі(с)я, хочеть(с)я.

6. Запишіть речення. Поясніть написання слів із подвоєними приголосними.

Мла раннього осіннього вечора спускалася над містом (В. Собко). Тоді лише пізнається цінність часу, коли його втратиш (Г. Сковоро­да). І лиш шумить осінній Київ за голубим моїм вікном (В. Сосюра). Над пасмом туману вознісся собор (М. Левицький). Віддали руські князі величну столицю на поталу ворогові (3 підручника іс­торії). Хан не міг зрозуміти, чому його воїни не можуть здолати беззбройне місто (3 підручника історії). Дай мені братів любити і для них життя віддати (І. Франко).

7. Запишіть слова, розберіть їх за будовою, спробуйте пояснити подвоєння букв. Зробіть фонетичну транскрипцію слів.

Відділ, беззубий, денний, осінній, розрісся, юннат, здоровенний, суддя, стаття, Марокко, Алла.

8. Запишіть слова, прочитайте їх вголос, дотримуючись правильної вимови, розберіть їх за будовою.

         Безземельний, змінний, піднісся, військкомат, не­здійсненний, ввічливий.

9. Поставте, де потрібно, пропущені букви. Поясніть подвоєння букв.

Об…ивка, об…ігти, об…йти, об…ризкувати, об…їхати, під…аний, від…ача, від..зеркалюватися, під…ивитися, під..обрюватися, під…ігріти, над…звуковий, воз…єднання, без…язикий.

10. Утворіть від іменників прикметники, складіть словосполучення.

День, кордон, ціна, година, лимон, бетон, корінь.

11. Запишіть речення, поясніть подвоєння приголосних.

Не відділяймо слова від діла (М. Коцюбинський). Минула тривожна беззоряна ніч (М. Стельмах). Мла раннього осіннього вечора спускалась над містом (В. Собко). Серед розливу землі бовваніють острови сіл у садах (О. Гончар).

12. Запишіть слова і скажіть, чому в словах першого стовпчика подвоєння відбувається, а в другому воно відсутнє.

покликання              щастя

повноліття                листя

весілля                      радістю

стаття                         мудрістю

сіллю                         стійкістю

ніччю                         врожайністю

спросоння                честю

зрання                       мужністю

13. Розкрийте дужки і запишіть слова: спочатку ті, у яких подвоюються приголосні, а потім ті, у яких вони не подвоюються.

Занят..я, багато століт..ь, могутніст..ю, бездоріж..я, покритий емал..ю, зран..я, дозвіл..я, з уча­ст..ю, Іл..я, л..ється, тюлен..ячий, облич..я, з лют..ю, кошен..я, якан..я.

Виконавши правильно завдання і підкресливши перші букви спочатку слів із подвоєнням, а потім — без по­двоєння, ви допишете прислів’я: «З праці радість, …».

Як ви розумієте це прислів’я?

No Comments

Reply