• Телефонуйте : 066 758 90 94
25Лис
2016
0

Тренувальні тести до розділу «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»

І РІВЕНЬ 1. Позначте рядок, у якому всі звуки голосні: 1) а, о, я, у, н, е; 2) а, о, у, и, і, е; 3) а, о, у, е, є, й; 4) а, щ, у, і, ї, и. 2. Позначте рядок, у якому подана неправильна характеристика звука: 1) [б] — приголосний, дзвінкий, твердий; 2) [с] […]

29Вер
2016
0

Правила правопису імен, по батькові та прізвищ

Прізвища слов’янського походження ук­раїнською мовою не перекладаються, а пе­редаються відповідно до установлених норм і правил українського правопису. При передачі на письмі прізвищ слов’ян­ського походження дотримуються таких пра­вил правопису: 1. Російська буква е українською мовою передається таким способом:           1.1. літерою е у середині слів після приго­лосних: Терпігорський, Березовський, Петрушов;           1.2. літерою є у таких […]

13Бер
2016
0

Написання частки ні з різними частинами мови

Частка ні з різними частинами мови пи­шеться разом у таких випадках: із заперечними займенниками і прислівни­ками: ніщо, ніякий, ніколи, ніяк. Частка ні з різними частинами мови пи­шеться окремо у таких випадках: вживана для заперечення наявності пред­мета чи ознаки — стійкий зворот: ні те ні се, ні туди ні сюди, ні живий ні мертвий, ні так […]

15Січ
2016
0

Написання частки не з різними частинами мови

Частка не з різними частинами мови пи­шеться разом у таких випадках: 1. якщо слово без цієї частки не вживається: немовля, нестямний, невдовзі, невпинно, неволити, ненавидіти, незчутися; 2. з іменниками, прикметниками, займен­никами, якщо це поєднання означає не­розривне поняття: неволя, несподіванка, невдалий, несміливий, неабищо, неабия­кий, невтямки, недарма; 3. у складі префікса недо-: недолюблювати, недокрів’я, недоторканність; 4. із […]

16Гру
2015
0

Правопис службових частин мови

Якщо вас лякають такі слова як прийменники, сполучники і частки, то ця інформація саме для вас! Правопис прийменників Разом пишуться складні прийменники, утворені поєднанням одного чи кількох не­похідних прийменників із самостійною час­тиною мови або поєднанням двох непохідних прийменників: попід, посеред, задля, заради, поміж. Окремо із самостійними частинами мови пишуться прийменники, що входять до скла­ду прийменникових […]

08Гру
2015
0

Правопис числівників

Разом пишуться складні кількісні і по­рядкові числівники (в усіх відмінкових формах): дванадцять (дванадцятьом, два­надцятьома), шістдесят (шістдесяти, шістдесятьма), двісті (двохсот, двомаста­ми), тринадцятого (тринадцятим, трина­дцятому), чотирьохсотий (чотирьохсотого, чотирьохсотому). У кінці першої частини складних числів­ників м’який знак не пишеться: п’ятнадцять, дев’ятнадцять. Через дефіс пишуться порядкові числівни­ки при їх буквено-цифровому позначенні: 9-й, 5-та, 7-ме. Окремо пишуться складені кількісні і […]

01Гру
2015
0

Правопис прислівників

Разом пишуться прислівники, утворені за такими схемами:  1. прийменник + прислівник: донині, подеку­ди, позаторік, невтямки;  2. прийменник + коротка форма прикмет­ника: допізна, сповна, нашвидку, злегка, заново;  3. прийменник + займенник: передусім, на­віщо; але до чого, за що, за віщо (у ролі до­датків);  4. поєднання кількох основ будь-якого по­ходження: мимохіть, обіруч, стрімголов, тимчасово, мимоволі, праворуч;  5. […]

19Лис
2015
0

Правила правопису складних слів

Складні слова можуть писатися разом і че­рез дефіс. Разом пишуться складні слова: утворені від підрядних словосполучень (у яких одне слово залежне від іншого): східноукраїнський, одноразовий, життє­здатний, звіробій, хіміотерапевтичний, чотирикутний; виняток: географічні назви, перша частина яких вказує на сторону світу: Північно-Кримський канал, Західно-сибірська ни­зина, Південно-Африканська Республіка; 2. утворені з трьох основ і більше: світлово­долікування, термогідродинамічний; 3. […]

03Лис
2015
0

Велика літера в умовних власних назвах, абревіатурах

У текстах офіційних повідомлень, договорів та інших документів з великої літери пишуться словосполу­чення Високі Договірні Сторони (особливо в актах міжнародного зна­чення), Надзвичайний і Повноваж­ний Посол, а в авторських договорах з великої літери пишуться Автор, Видавництво. В офіційних документах і листах слова Ви і Ваш також вжива­ються з великої літери. Скорочені назви (абревіатури) ус­танов, закладів, організацій, […]

11Жов
2015
0

Велика літера у назвах транспортних засобів

Індивідуальні назви кораблів, поїздів, літаків пишуться з великої букви і беруться в лапки: літак «Антей», поїзд «Верхови­на», ракета «Вихор», корабель «Тарас Шевченко». Серійні назви літаків позначають­ся буквеними абревіатурами з число­вим показником: АН-24, ЯК-15, ІЛ-18, ТУ-134 (у спеціальній літературі — тільки перша літера велика). Офіційні назви літаків іноземних фірм пишуться з великої літери: Боїнг-747, Хенкель-111. У […]

Page 1 of 7