• Телефонуйте : 066 758 90 94
19Лют
2017
0

Слова з конкретним і абстрактним значенням

Слово (своєрідний умовний знак) — це не безпосередня назва предмета чи явища, а назва поняття про предмет. Слова спроможні позначати все, що нас оточує в навко­лишньому світі, що вже пізнала лю­дина чи пізнає в майбутньому. Слова, які означають назви, що співвідносяться з конкретними предметами, явищами і діями, які сприймаються за допомогою органів чуття, називаються словами […]

19Лют
2017
0

Лексичне значення слова

Лексичне значення — це реальний зміст слова, те, що слово називає і що закріплене традицією у свідомості мовців. За своїм значенням і роллю в ре­ченні слова поділяють на повнознач­ні, або самостійні (іменник, прикмет­ник, числівник, займенник, дієслово, прислівник), і службові, або несамо­стійні (прийменник, сполучник, частка). Повнозначні слова мають реаль­ний зміст, тобто обов’язково щось називають (предмет, ознаку, […]

18Лют
2017
0

Слово як одиниця мови

Слово — це основна, базова одиниця мови, яка служить для називання предметів, властивостей, дій і процесів. Найважливіші ознаки слова: має певну матеріальну оболонку (складається з одного чи кількох зву­ків, які внутрішньо впорядковані, його не можна розірвати); має один наголос (складні слова можуть мати ще побічний наголос, як-от: військовозобов’язаний); де­які складні слова (їх звичайно пи­шемо через […]

01Гру
2016
0

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Лексикологія (від грецьких lexikos — пов’язаний зі словом і logos — учен­ня) — це розділ науки про мову, який вивчає лексику, тобто словниковий склад мови й слово як його основну одиницю. Терміном «лексика» також прийня­то позначати всю сукупність слів у мові та всю сукупність значень, які закріпились за словами в процесі бага­товікового користування мовою. Лексикологія […]