• Телефонуйте : 066 758 90 94
03Бер
2015
0

Український алфавіт

Сукупність букв, розміщених в ус­таленому для певної мови порядку, називають алфавітом (азбукою, абеткою).

Походження термінів:

  • Алфавіт — від назв перших двох букв грецького алфавіту: альфа і бета (по-новогрецьки — віта).
  • Азбука — від назв перших двох букв старослов’янського алфавіту: аз і буки.
  • Абетка — від назв перших двох букв українського алфавіту: а і бе.

УВАГА!

Ці слова — абсолютні синоніми.

З історії українського алфавіту

Сучасний український алфавіт — це видозмінена давня слов’янська азбука, яку називають кирилицею. Та­ку назву вона дістала від імені Ки­рила, грецького місіонера, що разом зі своїм братом Мефодієм склав цю азбуку (IX ст.). Брати та їхні послідовники перекладали грецькі релі­гійні книги старослов’янською мо­вою. Кирилиця лягла в основу бол­гарського, македонського, українського, російського, білоруського та сербського письма. Інші ж слов’яни (поляки, чехи, словаки, хорвати, словенці, лужичани) використову­ють латиницю.

У Київській Русі ця азбука особли­во поширилася після офіційного прийняття християнства в 988 р. Кири­личний алфавіт тоді складався із 43-х літер, що мали словесні назви.

Сучасний український алфавіт

Сучасний український алфавіт складається з 33 букв, кожна з яких має своє місце, свою форму (буває ве­ликою і малою, писаною і друкова­ною) та назву.

Український алфавіт1

Кожній людині треба знати алфавіт з абсолютною точністю, оскільки він має практичне значення. Насамперед це засіб довідки, адже всі словники, каталоги в бібліотеках, різні списки осіб укладаються строго за алфавітом.

При цьому враховується як зовнішній (початкові букви), так і внутрішній алфавіт (друга, третя… літери).

На­приклад, треба три прізвища Коваль, Коваленко і Ковалевський поставити за алфавітом. У всіх цих словах збігаються перші п’ять букв (Ковал). Шоста буква у першому прізвищі ь, у двох наступних — е. Буква ь йде після букви е, отже, прізвище Коваль повинно стояти останнім. Що ж до інших двох прізвищ, то в них порівнюємо сьомі букви: н і в. Буква в йде раніше, ніж н. Отже, першим треба поставити прізвище Ковалевський, за ним — Коваленко.

Алфавіт використовують і як засіб обліку: зна­чення літери відповідає її алфавітно­му порядкові: А (а) — «перший», Б (б) — «другий» і т. д.

УВАГА!

Апостроф (‘) і дефіс (-) при розташуванні слів за алфавітом не враховуються.

Розміщення літер в алфавіті традиційне, ніякої закономірності в цьому немає.

Тому ал­фавіт треба просто запам’ятати.

До 1993 року буква ь стояла в алфавіті ос­танньою, тепер її переставлено на третє місце від кінця.

Нормами орфоепії передбачене правильне називання літер, особливо в складі абревіатур, які набули сьо­годні великого поширення: УРП (у-ер-пе), ТСН (те-ес-ен), ХТЗ (ха-те-зе).

Отже, алфавіт є засобом буквеного читання.

 

No Comments

Reply