• Телефонуйте : 066 758 90 94
01Бер
2015
0

Графіка. Письмо

Графіка (від грецького grafo — пишу, креслю, малюю) — це розділ мовознавства, який вивчає сукуп­ність умовних знаків для передачі на письмі усного мовлення.

Під цим тер­міном також розуміють систему спів­відношень між звуками і буквами.

Букви алфавіту

Графічний знак, що служить для позначення на письмі звука, нази­вають буквою, або літерою (від латинського lit(t)еrа), або графемою.

УВАГА!

Звуки ми вимовляємо й чуємо. Букви — пишемо й бачимо.

Неалфавітні графічні знаки

1. Знаки, що використовуються при написанні слів:

 • апостроф [’]: м’яч, від’їжджати, комп’ютер;
 • дефіс [-]:  хто-небудь, із-за, пліч-о-пліч;
 • риска (знак переносу слів): схід-­но-слов’ян-ський;
 • проміжок між буквами: день_у_день, рік_у _рік.

2. Розділові (пунктуаційні) знаки:

 • [.] — крапка;
 • [,] — кома;
 • [;] — крапка з комою;
 • [:] — двокрапка;
 • [—] — тире;
 • […] — три крапки;
 • [?] — знак питання;
 • [!] — знак оклику;
 • [( )] — дужки;
 • [« »] — лапки.

Іноді для розрізнення лексичного і граматичного значення слів може вживатися знак наголосу [ ]: за­´мок — замо´к, а´тлас — атла´с, се´стри — сестри´.

У спеціальному виді письма — транскрипції — можуть застосову­ватися й інші графічні знаки: знак м’якшення ], подовження [т:] тощо.

3. Ідеографічні знаки:

 • математичні формули,
 • фізичні формули,
 • хімічні формули.

4. Цифрові знаки: арабська й рим­ська система цифр.

5. Різні прийоми скорочення слів, позначення відступів при абзацах, усіх можливих підкреслень і схем, а в друкарському відтворенні тексту — шрифтових виділень.

Вправи

1. Відредагуйте.

Насупутникувстановленонауковуапаратурупризначенудлядосдідженькосмічногопростору

координаційнообчислювальнийцентробробляєодержувануінформацію

No Comments

Reply