• Телефонуйте : 066 758 90 94
25Лис
2016
0

Тренувальні тести до розділу «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»

І РІВЕНЬ 1. Позначте рядок, у якому всі звуки голосні: 1) а, о, я, у, н, е; 2) а, о, у, и, і, е; 3) а, о, у, е, є, й; 4) а, щ, у, і, ї, и. 2. Позначте рядок, у якому подана неправильна характеристика звука: 1) [б] — приголосний, дзвінкий, твердий; 2) [с] […]

15Бер
2015
0

Умовні графічні скорочення

Від абревіатур необхідно відрізняти умов­ні графічні скорочення, які скорочено передаються тільки на письмі, а вимовляються повністю. Умовні скорочення не мають граматично­го оформлення (тобто не мають ознак роду, числа, відмінка), а також відзначаються спе­цифічним графічним оформленням: Правила графічних скорочень: 1. Скорочені написання повинні бути зрозумілими для читача: філос, філол. (а не філ.), прикм. (а не прик.), […]

14Бер
2015
0

Абревіатури, або графічні скорочення

Творення і вживання абревіатур пояс­нюється прагненням уникнути повторення кількаслівних назв (як правило, повна наз­ва організації, підприємства чи установи на­водиться тільки один раз: в адресі, у штампі). При утворенні скорочень обов’язковою є вимога їх зрозумілості. Це досягається вда­лим скороченням основи, за яким легко від­новлюється все слово; скорочені основи стандартизуються (тобто зберігають свою форму в усіх новотворах). […]

13Бер
2015
0

Співвідношення між буквами і звуками

Ідеальною графічною системою можна вважати таку, у якій кожна літера відповідає тільки одному зву­кові. Українське письмо наближаєть­ся до цих вимог, проте повної відпо­відності між звуками й буквами не­має. Є випадки, коли однією літерою позначають два звуки або ж навпаки: для позначення одного звука використовують дві літери. 1. Звуки [д͡ж], [д͡з] передаються дво­ма літерами д + […]

06Бер
2015
0

Літера Ґ ґ

Третє видання «Українського пра­вопису» 1990 року повернуло в українську абетку літеру Ґ ґ («ґе»), вилучену 1933 року. До українського алфавіту її уперше ввів 1619 року Мелетій Смотрицький (до цього часу звук [ґ] передавали буквосполученням кг). Літера передає на письмі задньоязиковий проривний приголосний звук [ґ], що трапляється у власне українських і давно запозиче­них словах. ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ СЛОВА! […]

04Бер
2015
0

Український алфавіт. Вправи

1. Запишіть слова в алфавітному порядку, враховуючи першу, другу і наступні букви. Сосна, зачарування, сила, гарбуз, знахідка, менеджер, конкурс, місце, техніка, садівництво, шпала, балка, агро­техніка, мінімальний, забутий, спектр, вдячний, лас­тівка, гнучкий, холод, авіаційний, юність, щогла, ясний, банк, праця, інший, єдність, фантазія, ракурс, випадок, імовірний. 2. Запишіть в алфавітному порядку прізвища відомих вам українських письменників. 3. […]

03Бер
2015
0

Український алфавіт

Сукупність букв, розміщених в ус­таленому для певної мови порядку, називають алфавітом (азбукою, абеткою). Походження термінів: Алфавіт — від назв перших двох букв грецького алфавіту: альфа і бета (по-новогрецьки — віта). Азбука — від назв перших двох букв старослов’янського алфавіту: аз і буки. Абетка — від назв перших двох букв українського алфавіту: а і бе. УВАГА! […]

01Бер
2015
0

Графіка. Письмо

Графіка (від грецького grafo — пишу, креслю, малюю) — це розділ мовознавства, який вивчає сукуп­ність умовних знаків для передачі на письмі усного мовлення. Під цим тер­міном також розуміють систему спів­відношень між звуками і буквами. Букви алфавіту Графічний знак, що служить для позначення на письмі звука, нази­вають буквою, або літерою (від латинського lit(t)еrа), або графемою. УВАГА! […]