• Телефонуйте : 066 758 90 94
24Лис
2014
0

Правила наголошування загальновживаної лексики

1. Іменники середнього роду, утворені від дієслів за допомогою суфіксів -н-, -нн-, -енн-, -єни-, -анн-, -янн-, зберігають наголо­си тих дієслів, від яких вони утворилися: всмо´ктувати — всмо´ктування; зловжи­ва´ти — зловжива´ння; блага´ти — блага´н­ня; ди´хати — ди´хання; ви´нищити — ви­´нищення (незначна кількість іменників не зберігає наголос інфінітивів, від яких утворилися: цвісти´ — цвіті´ння, звести´ — зве­´дення; у двоскладових словах такого типу наголошується останній склад: платня´, звання´, знання´).

2. Іменники чоловічого роду, утворені від дієслів за допомогою суфікса -ч-, зберіга­ють наголос твірних дієслів: позива´ти — позива´ч; викрада´ти — викрада´ч; огляда´ти — огляда´ч.

3. Префікс ви- в іменниках здебільшого наго­лошується: ви´нахід, ви´раз, ви´яв, але вими­ка´ч, вимо´га, вимо´ва.

4. Префікс недо- в словах недо´биток, недо´гри­зок, недо´їдок, недо´літок має наголос на другому складі.

5. Префікс пере- практично в усіх випадках має наголошеним другий склад: пере´гляд, пере´пис, пере´тин, пере´лік.

6. В іменниках чоловічого роду на -ок з пре­фіксом наголос переважно падає на пре­фікс: ви´сівки, ви´селок, ви´падок, ро´зпад, але відби´ток, завда´ток, загри´вок.

7. Двоскладові іменники жіночого роду на -ка в усіх відмінках множинної форми, крім орудного, мають наголос на останньому складі: го´лка — голки´, голо´к, голка´м, гол­ка´ми, на голка´х.

8. Прикметники із суфіксом -ов-, перед яким стоїть один склад, мають наголошеним за­кінчення: польови´й, вольови´й, але зразко´вий, чудо´вий.

9. Значна частина прикметників уживається з наголосом на закінченні: черстви´й, лип­ки´й, стари´й, різки´й.

10. Прикметники у формі вищого ступеня порівняння із суфіксом -іш- мають наголошеним суфіксальний і: темні´ший, білі´­ший, холодні´ший, теплі´ший.

11. Дієприкметники пасивного стану докона­ного виду завжди мають наголос на корені: порі´заний, нани´заний, покри´шений.

12. У числівниках на позначення другого десятка наголошується склад -на-: одина­´дцять, п’ятна´дцять, чотирна´дцять.

13. У дієсловах доконаного виду з префіксом, крім префікса ви-, наголос падає переваж­но на корінь: пропа´в, прода´в, перейня´в.

14. У двоскладових займенниках із приймен­ником наголошується перший склад: у те­´бе, у не´ї, про се´бе.

Вправи

 • Вимовте слова, змінюючи місце наголосу в них. Чи при цьому змінюється їхнє значення? Складіть словосполучення з цими словами.

П’ята, сім’я, замок, орган, приклад, тріска, дорога, збігати, лапки, склади.

 • Доповніть рядки однозвучними словами, але з іншим наголосом, щоб було римування.

Зіставлення не марне та й зовсім не складне:

число буває парне, а молоко — …;

і не важка наука — різниця ось така:

великий біль — то мука, а борошно — … .

Як кажуть, це на лобі нам записати слід:

у колесі є обід, а за столом — … .

Всі знай у мові ходи і впевнено … ,

пізнай глибини, броди, не навмання … !

                                                                       (А. Арсірій.)

 • Прочитайте вірш. Промовляючи вголос рядки, складіть схему наголошених і ненаголошених складів у ньому. Наголошений склад позна­чайте значком «/» , ненаголошений — «–» .

          Зразок:

О мова вкраїнська!.. Хто любить її,

Той любить мою Україну.

(В. Сосюра.)

          – / – / – / – /

          – / – / – /

Як довго ждали ми своєї волі слова,

І ось воно співа, бринить,

Бринить — співає наша мова,

Чарує, тішить і п’янить.

Як довго ждали ми… Уклін чолом народу,

Що рідну мову нам зберіг.

Зберіг в таку страшну негоду,

Коли він сам стоять не міг.

                                                (О. Олесь.)

Як розташовані наголошені й ненаголошені склади у вірші?

 • Гра «Маршрут для веселої подорожі».

Окремими маршрутами з’єднайте міста, у назвах яких: наголошений перший склад; наголошений другий склад; наголошений третій склад; наголошений четвертий склад.

Київ, Вінниця, Черкаси, Миколаїв, Харків, Херсон, Одеса, Чернівці, Запоріжжя, Житомир, Сімферополь, Суми, Полтава, Донецьк, Луганськ, Ужгород, Тернопіль, Рівне, Хмельницький, Луцьк, Львів, Чернігів.

Відповідь:

 1. Ужгород – Рівне – …
 • Поставте наголос у наведених словах. Перевірте себе за словником. Запишіть слова в три колонки з наголошеним:

               1) першим складом;

               2) другим складом;

               3) третім складом.

Арахіс, вільха, глядач, документ, допізна, жадібний, житло, замолоду, запитання, інструмент, каталог, кілометр, мережа, подруга, помилка, цемент.

 • Запам’ятайте наголос у таких словах.

Аге´нт, ви´падок, вітчи´м, катало´г, кварта´л, кропива´, листопа´д, напро´весні, обіця´нка, о´лень, пере´пустка, по´д­руга, сільськогоспода´рський, топо´ля, украї´нський, це­ме´нт, черпа´ти.

 • Перепишіть слова, правильно поставивши наголоси.

Завдання, алфавіт, апостроф, крайовий, життєвий, кропива, черговий, загадка, вимова, горихвістка, лі­топис, хутряний, гуртожиток, договір, середина, твер­дий, фартух, пасти, одноліток, новий, абиякий, легкий, випа­док, рукопис, кілометр, чотирнадцять, скрутний, верба, висіти, нездійснений, спала, одинадцять, зокрема, запитання, листопад, навчання, людяність, докір, переказ, переспів, розбір, розмін, заголовок, заспів, довідник, арахіс, документ, допізна, житло, каталог, мережа, подруга, помилка.

 • Користуючись словником наголосів, виправте неправильно вжитий наголос у поданих словах.

Випа´док, е´ксперт, ква´ртал, кіло´метр, комбайне´р, лупа´, мисливе´ць, множи´на, о´знаки, опові´дання, порядко´вий, пре´дмет, розпові´сти, те´чія, центне´р.

 • Запам’ятайте наголос в українських словах.

Бо´сий, во´сьмий, вісімдеся´т, до´шка, дочка´, жи­во´пис, стари´й, сто´ляр, засу´ха, ко´лесо, кухо´нний, літо´пис, автори´, сімдеся´т, русло´, сороко´вий, дро´ва, осока´, чотирна´дцять, одина´дцять, ре´мінь, ци´ган, верба´, при´ятель, руко´пис, жарки´й.

 • Вкажіть неправильно наголошене слово.

а) Мале´ча, малахі´т, ко´лійка, ке´тяг, ке´фір, ви´дати.

б) Ке´лих, швидки´й, подру´га, гуцу´лка.

 • Тест.
 1. Наголосом називається вимова з більшою силою голосу:

а) першого складу у слові;

б) одного зі складів у слові;

в) останнього складу у слові.

 1. Наголос допомагає розрізняти:

а) значення слів і граматичні форми слова;

б) одно-, дво-, багатоскладові слова;

в) слова, що є синонімами.

No Comments

Reply