• Телефонуйте : 066 758 90 94
24Жов
2014
0

Фонетична транскрипція

(Тим, хто готується до олімпіад з української мови, абітурієнтам, студентам та всім, хто цікавиться)

Фонетична транскрипція — це звуковий запис слів із використанням відповідних умовних позначок.

Фонетичний запис передає на письмі точну вимову звуків з тими змінами, яких звук зазнає у процесі мовлення.

Для транскрибування тексту вико­ристовують літери алфавіту й додаткові позначки.

Основні правила й позначки транскрипції такі:

 • У транскрипції немає великих літер, всі слова пи­шуться з малої літери.
 • Текст чи слово, що транскрибується, береться в квадратні дужки [ ].
 • Усі слова – як самостійні, так і службові – пишуться окремо й обов’язково з наголосом, якщо в слові є два і більше склади.
 • Кожен звук пишеться окремо, не з’єднуючись із наступним.
 • [ ´ ] — скісна рисочка над голосним або після нього позначає наголос: [голова´], [л’і´теира], [ду´мка].
 • [ ‘ ] — менша скісна рисочка вгорі після приголос­ного означає м’якість попереднього приголосного: [ден’], [т’ін’], [н’іс], [л’іто].
 • ь у транскрипції не позначається.
 • [j] – літера j передає середньоязиковий звук [j], уживаний тільки перед голосними: [jіжак].
 • [jа, jу, jе, jі, шч] — кожен звук треба позначати одним окремим знаком (літерою), і кожна літера має позна­чатися тільки одним звуком. Тому в транскрипції немає йотованих букв і літери щ [шча]:

яма — [jа´ма]

юність — [jу´н’іс’т’]

єдність — [jе´д’н’іс’т’]

їжак — [jіжа´к]

щастя — [шча´с’т’а]

 • Знак [] після приголосних передає напівпом’якшення: і´тер], [жi´нка].
 • Для позначення довготи звука вживається двокрап­ка [:]: [жит’:а´], [знан’:а´], [роузр’і´с’:а].
 • [д͡з, д͡ж] — для позначення злитої вимови африкат використовується дужка вгорі над літерами: [д͡звіно´к], [д͡жм’і´л‘].
 • Для позначення нескладотворчих приголосних [в], [j] ставиться дужечка над літерами у та і – ў, ĭ (вона вказує, що це напівголосний — напівприголосний звук): [буў], [жиў], [шоўк], [м’іĭ], [віĭна´].
 • и, ие] — маленькі літери збоку вгорі вказують, до якого звука наближається звучання: [сеило´], [чеирво´ниеĭ], [виешне´виеĭ].
 • Не вживаються розділові знаки. [|], [||] — одна вертикальна риска показує звичайну паузу (на місці коми, тире), дві вертикальні риски через рядок показують тривалу паузу на межі речень: [jак па´рос’т’ виеногра´дноjі лози´ | плеика´ĭтеи мо´ву || пи´л’но ĭ неинаста´н:о поул’і´т’ бурjа´н].
 • Апостроф у транскрипції не позначається.

Зразок фонетичної транскрипції

Терпкими соками суворої і величної історії, волелюбністю народного серця і незбагненною любов’ю до рідної, навпіл засіяної зерном і кров’ю землі вирощена українська дума (За М. Стель­махом).

[теирпки´мие со´камие суво´роjі і веили´чноjі істо´р’іjі | волеил’у´бн’іс’т’у наро´дного се´рц’а і неизбагне´н:оjу л’убо´ўjу доу р’і´дноjі | на´ўп’іл зас’і´jаноjі зеирно´м і кро´ўjу зеимл’і´ ви´рошчеина украjі´н’с’ка ду´ма||]

No Comments

Reply