• Телефонуйте : 066 758 90 94
19Лют
2017
0

Слова з конкретним і абстрактним значенням

Слово (своєрідний умовний знак) — це не безпосередня назва предмета чи явища, а назва поняття про предмет. Слова спроможні позначати все, що нас оточує в навко­лишньому світі, що вже пізнала лю­дина чи пізнає в майбутньому. Слова, які означають назви, що співвідносяться з конкретними предметами, явищами і діями, які сприймаються за допомогою органів чуття, називаються словами […]

19Лют
2017
0

Лексичне значення слова

Лексичне значення — це реальний зміст слова, те, що слово називає і що закріплене традицією у свідомості мовців. За своїм значенням і роллю в ре­ченні слова поділяють на повнознач­ні, або самостійні (іменник, прикмет­ник, числівник, займенник, дієслово, прислівник), і службові, або несамо­стійні (прийменник, сполучник, частка). Повнозначні слова мають реаль­ний зміст, тобто обов’язково щось називають (предмет, ознаку, […]

18Лют
2017
0

Слово як одиниця мови

Слово — це основна, базова одиниця мови, яка служить для називання предметів, властивостей, дій і процесів. Найважливіші ознаки слова: має певну матеріальну оболонку (складається з одного чи кількох зву­ків, які внутрішньо впорядковані, його не можна розірвати); має один наголос (складні слова можуть мати ще побічний наголос, як-от: військовозобов’язаний); де­які складні слова (їх звичайно пи­шемо через […]

01Гру
2016
0

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Лексикологія (від грецьких lexikos — пов’язаний зі словом і logos — учен­ня) — це розділ науки про мову, який вивчає лексику, тобто словниковий склад мови й слово як його основну одиницю. Терміном «лексика» також прийня­то позначати всю сукупність слів у мові та всю сукупність значень, які закріпились за словами в процесі бага­товікового користування мовою. Лексикологія […]

25Лис
2016
0

Тренувальні тести до розділу «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»

І РІВЕНЬ 1. Позначте рядок, у якому всі звуки голосні: 1) а, о, я, у, н, е; 2) а, о, у, и, і, е; 3) а, о, у, е, є, й; 4) а, щ, у, і, ї, и. 2. Позначте рядок, у якому подана неправильна характеристика звука: 1) [б] — приголосний, дзвінкий, твердий; 2) [с] […]

29Вер
2016
0

Правила правопису імен, по батькові та прізвищ

Прізвища слов’янського походження ук­раїнською мовою не перекладаються, а пе­редаються відповідно до установлених норм і правил українського правопису. При передачі на письмі прізвищ слов’ян­ського походження дотримуються таких пра­вил правопису: 1. Російська буква е українською мовою передається таким способом:           1.1. літерою е у середині слів після приго­лосних: Терпігорський, Березовський, Петрушов;           1.2. літерою є у таких […]

13Бер
2016
0

Написання частки ні з різними частинами мови

Частка ні з різними частинами мови пи­шеться разом у таких випадках: із заперечними займенниками і прислівни­ками: ніщо, ніякий, ніколи, ніяк. Частка ні з різними частинами мови пи­шеться окремо у таких випадках: вживана для заперечення наявності пред­мета чи ознаки — стійкий зворот: ні те ні се, ні туди ні сюди, ні живий ні мертвий, ні так […]

15Січ
2016
0

Написання частки не з різними частинами мови

Частка не з різними частинами мови пи­шеться разом у таких випадках: 1. якщо слово без цієї частки не вживається: немовля, нестямний, невдовзі, невпинно, неволити, ненавидіти, незчутися; 2. з іменниками, прикметниками, займен­никами, якщо це поєднання означає не­розривне поняття: неволя, несподіванка, невдалий, несміливий, неабищо, неабия­кий, невтямки, недарма; 3. у складі префікса недо-: недолюблювати, недокрів’я, недоторканність; 4. із […]

16Гру
2015
0

Правопис службових частин мови

Якщо вас лякають такі слова як прийменники, сполучники і частки, то ця інформація саме для вас! Правопис прийменників Разом пишуться складні прийменники, утворені поєднанням одного чи кількох не­похідних прийменників із самостійною час­тиною мови або поєднанням двох непохідних прийменників: попід, посеред, задля, заради, поміж. Окремо із самостійними частинами мови пишуться прийменники, що входять до скла­ду прийменникових […]

08Гру
2015
0

Правопис числівників

Разом пишуться складні кількісні і по­рядкові числівники (в усіх відмінкових формах): дванадцять (дванадцятьом, два­надцятьома), шістдесят (шістдесяти, шістдесятьма), двісті (двохсот, двомаста­ми), тринадцятого (тринадцятим, трина­дцятому), чотирьохсотий (чотирьохсотого, чотирьохсотому). У кінці першої частини складних числів­ників м’який знак не пишеться: п’ятнадцять, дев’ятнадцять. Через дефіс пишуться порядкові числівни­ки при їх буквено-цифровому позначенні: 9-й, 5-та, 7-ме. Окремо пишуться складені кількісні і […]

Page 1 of 11