• Телефонуйте : 066 758 90 94
17Тра
2015
0

THE STATE STRUCTURE AND NATIONAL SYMBOLS OF UKRAINE. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА І НАЦІОНАЛЬНІ СИМВОЛИ УКРАЇНИ

THE STATE STRUCTURE AND NATIONAL SYMBOLS OF UKRAINE

Ukraine is a sovereign state with its territory, high and local bodies of state power (the Supreme council and local councils), government, national emblem, state flag and anthem. The form of governing is presidential republic.

President is the head of the state. He is also the head of the executive branch of power. President is elected by the people of the country at a general election for a period of 5 years. He can’t be elected for more than 3 terms. According to the laws of Ukraine a president can’t be younger than 35 years old, he must live in the country no less than 10 years, be a citizen of Ukraine and master the national language.

The legislative power is carried out by the Parliament (or Supreme Council) which consists of 450 members. The laws of the country are made by them.

Executive power is carried out by the government or the Cabinet of Ministers, which is responsible for the realization of laws adopted by the Supreme Council.

Judicial power is performed by the system of courts, the highest of them is the Supreme Court.

Beside the organs of power, political system of Ukraine also includes political parties and social organizations.

The national symbols of Ukraine are the National Flag, the National Emblem and the National Anthem.

The Ukrainian flag consists of two horizontal stripes: the upper one is blue and the lower one is yellow. These are the colours of sky, sun, streams and golden fields.

The National Emblem is a trident. It symbolizes three elements of the world: air, water and earth.

The music to Ukrainian anthem was composed by M. Verbytsky.

The policy of new Ukraine is one of peace with all her neighbours. To be respected we should be strong and rich; we should be wise, so that everybody will seek cooperation with us; we should be free so that others will follow our example.

Vocabulary

 • anthem – гімн
 • legislative – законодавчий
 • executive – виконавчий
 • judicial – судовий
 • law – закон
 • Supreme Court – Верховний Суд
 • elementsстихії
 • trident – тризубець

Questions

 1. What is the form of governing of Ukraine?
 2. What institutions carry out the legislative (executive, judicial) power?
 3. What are the national symbols of Ukraine?

ДЕРЖАВНА СИСТЕМА І НАЦІОНАЛЬНІ СИМВОЛИ УКРАЇНИ

Україна — це суверенна держава, що має свою територію, вищі й місцеві органи державної влади (Верховну Раду й місцеві Ради), уряд, Державний прапор, Національний герб і Національний гімн. Форма правління — президентська республіка.

Президент — глава держави, він також глава виконавчої влади. Президент обирається народом під час загальних виборів на п’ятирічний термін. Він не може бути обра­ний більше, ніж на два терміни. Відповідно до законодавства України, Президент не може бути молодшим за 35 років, він повинен жити в країні не менше 10 років, бути громадянином України і володіти на­ціональною мовою.

Законодавча влада реалізується парламентом (чи Верховною Радою), що складається з 450 депутатів. Вони приймають закони держави.

Виконавча влада реалізується урядом або Кабінетом Міністрів, який відповідає за реалізацію законів, прийнятих Верховною Радою.

Судова влада реалізується системою судів, найголовніший із яких — Верховний суд.

Крім органів влади, політична система України включає політичні партії й громадські організації.

Національні символи України: Національний прапор, герб і гімн.

Український прапор складається з двох горизонтальних смуг: верх­ня — синя, а нижня — жовта. Це символізує небо, сонце, ріки й золоті поля.

Національний герб — тризубець. Він символізує три світових стихії — повітря, воду й землю.

Музика до українського гімну була написана М. Вербицьким.

Політика нової України мирна стосовно сусідів. Щоб нас шанували, ми повинні бути сильними й багатими; ми повинні бути мудрими, щоб із нами шукали співпраці; ми повинні бути вільними, щоб усі наслідували наш приклад.

We Live in Ukraine. Ми живемо в Україні

Kyiv. Київ

Etiquette in Ukraine

Socializing in Ukraine

VISITING SOMEBODY’S HOME IN UKRAINE

Ukraine. Україна (1)

Ukraine. Україна (2)

UKRAINE. Україна (3)

Seas and Rivers of Ukraine. Моря і річки України.

The Climate of Ukraine. Клімат України.

No Comments

Reply