• Телефонуйте : 066 758 90 94
30Тра
2015
0

THE ECONOMIC SITUATION IN UKRAINE. ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

THE ECONOMIC SITUATION IN UKRAINE

Owing to many political obstacles, the process of transition from a centrally planned system to a market system in Ukraine is being brought into effect slower, than in other postsocialist states, including some former republics of the USSR. The attempts to accelerate the reforms in the second half of 1994 and at the end of 1996 appeared to be only partially successful.

At the beginning of the independence Ukraine has gone through hyperinflation at the end of 1993. The slow rates of privatization, the re-structuring and other microeconomic reforms caused the falling of the gross domestic product in the 1990s, and Ukraine has not returned on a path of economic growth yet.

The disinflation reached in the spring of 1996, and then in­troduction of a new monetary unit, grivna, at rather certain exchange rate have appeared to be a short-term success. The government could not put the budget in the black, and growing sums of internal and external drawing caused clocking up in a debt trap. The result of it was the devaluation of grivna in September 1998 (after devaluation of Russian rouble some weeks earlier). The government had to ask the creditors for longer maturity (2-5 years). The consequences of the financial crisis were the growth of inflation, new falling of the gross domestic product and decline in the living standard.

Unlike many other countries affected by fi­nancial crises per the last years (Mexico, Thailand, Korea, Bulgaria), the Ukrainian crisis has not brought any radical improvement in the economic situation. Besides, the financial crisis has aggravated the problem of indebtedness: the majority of the obligations is determined in a foreign exchange, not in grivnas, and the loan is terminable in 2000-2003.

Though the project of the budget for 2000 introduced by the government tends to further reduction of a budget deficit, but it does not guarantee the government’s debts and can’t prevent excessive money issue.

Such difficult economic situation demands to put out considerable effort at the extremely short time so that Ukraine could rise to the level of a European state. For this it’s necessary to work out a new model of economic development to create a socially oriented, highly technological and competitive market economy.

THE CONSTITUTION OF INDEPENDENT UKRAINE. КОНСТИТУЦІЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

THE STATE STRUCTURE AND NATIONAL SYMBOLS OF UKRAINE. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА І НАЦІОНАЛЬНІ СИМВОЛИ УКРАЇНИ

Ukraine. Україна (1)

Ukraine. Україна (2)

UKRAINE. Україна (3)

We Live in Ukraine. Ми живемо в Україні

Kyiv. Київ

Etiquette in Ukraine

Socializing in Ukraine

VISITING SOMEBODY’S HOME IN UKRAINE

Seas and Rivers of Ukraine. Моря і річки України.

The Climate of Ukraine. Клімат України.

Vocabulary

 • centrally planned systemпланова система
 • populist«популістський»
 • disinflationуповільнення темпів інфляції
 • to put the budget in the blackліквідувати бюджетний дефіцит
 • hyperinflationгіперінфляція
 • exchange rateвалютний курс; вексельний курс; обмінний курс
 • long maturityдовгий термін погашення
 • gross domestic productваловий внутрішній продукт
 • decline in the living standardзниження рівня життя
 • indebtednessзаборгованість; сума боргу
 • aggravateпогіршувати
 • the loan is terminable inтермін погашення позики за­кінчується в…
 • to guarantee smb.’s debtsгарантувати сплату чиїхось боргів
 • to put out considerable effortдокладати значних зу­силь

Questions

 1. What caused the falling of the gross domestic product in the 1990s?
 2. What were short-term successes in 1996?
 3. Which were the consequences of the financial crisis in 1998?
 4. Has the crisis brought any radical improvement in the economic situation in Ukraine?
 5. Why has the financial crisis aggravated the problem of indebtedness?
 6. Can the project of the budget for 2000 prevent ex­cessive money issue?
 7. What does such difficult economic situation demand?

ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

Через численні політичні перешкоди процес переходу від планової системи до ринкової відбувається в Україні повільніше, ніж в інших постсоціалістичних державах, у тому числі і в деяких колишніх респуб­ліках СРСР. Спроби прискорення реформ у другій половині 1994 і на­прикінці 1996 р. виявилися тільки частково успішними.

На початку своєї незалежності, у 1993 р., Україна пройшла гіперінф­ляцію. Повільні темпи приватизації, реструктуризації й інших мікроекономічних реформ призвели до падіння валового національного продук­ту в дев’яностих роках, і Україна поки ще не повернулася на шлях еко­номічного росту.

Зниження інфляції, яке було досягнуто навесні 1996 р., а потім уве­дення нової грошової одиниці, гривні, за відносно стабільного обмінного курсу виявилися короткочасним успіхом. Уряд не зміг впоратися з хронічним бюджетним дефіцитом, а зростаючі масштаби внутрішньо­го і зовнішнього запозичення загнали країну в боргову пастку. Це призве­ло до обвальної девальвації гривні у вересні 1998 року (слідом за деваль­вацією російського карбованця кількома тижнями раніше). Уряд був змушений просити згоди кредиторів про більш тривалий термін погашен­ня боргу (2-5 років). Наслідком фінансової кризи були зростання інфля­ції, нове падіння валового внутрішнього продукту і зниження рівня життя.

На відміну від багатьох інших країн, яких в останні роки торкнули­ся фінансові кризи (Мексика, Тайланд, Корея, Болгарія), українська кри­за не принесла поки що оздоровчих результатів. Крім того, фінансова криза збільшила проблему заборгованості: більшість зобов’язань визна­чено в іноземній валюті, а не в гривнях, а термін погашення більшості з них закінчується в 2000-2003 роках.

Проект бюджету на 2000 р., внесений урядом у парламент, хоча й прагне до подальшого скорочення бюджетного дефіциту, але не дає га­рантії своєчасного погашення зобов’язань уряду, а також запобігання над­мірної грошової емісії.

Така складна економічна ситуація вимагає значних зусиль у над­звичайно короткий час, щоб Україна змогла вийти на рівень європейсь­кої держави. Виконання цього завдання вимагає розробки нової моделі економічного розвитку для створення соціально орієнтованої, високотехнологічної і конкурентоздатної ринкової економіки.

No Comments

Reply