• Телефонуйте : 066 758 90 94
02Бер
2015
0

At the Airport. В аеропорті

At the Airport

When preparing to fly, passengers are requested to arrive at the airport 2 hours before departure time. They must register their tickets, get a seat assignment, and weigh and check their luggage.

Most airlines have at least 2 classes of travel, first class and economy class. Economy class tickets are much less expensive. Each passenger more than 2 years old gets a free luggage allowance. Generally this weight limit is 20 kg of checked baggage for economy class passengers and 30 kg for first class passengers. If you check excess luggage you’ll have to pay a fee calculated by the number of extra pieces and the extra weight. Every passenger is also allowed one small carry-on bag, for instance a laptop computer or small suitcase.

The rules for passengers who are traveling abroad are similar in most countries but there are, sometimes, slight differences. Here are some things to remember: if, for instance, you need to go through Customs, try to fill in the customs declaration before you talk to the customs officer. He will ask every passenger the same, routine questions about whether he is carrying anything he wants to declare: like tobacco, alcohol, presents, and sums of money.

At the check-in counter, your ticket is looked at, your things are weighed and labeled with their destination. The next formality is filling in the immigration form and going through passport control. Remember to have a black or blue pen with you because the immigration form has to be filled in block letters. You write your name, nationality, permanent address and the purpose of your trip. In most countries there is also a security check when your carry-on-luggage is inspected.

After fulfilling all these formalities you go to the departure lounge where you can have a snack, read a paper or buy something in the duty-free shop and wait for the announcement to board the plane.

When you arrive at your destination, some of these same formalities will undoubtedly be repeated. Often while on board the plane you will be given a customs declaration and immigration form to fill in. At the airport you may be met by a specially trained dog whose job it is to make sure that no passengers are carrying any illegal drugs. In addition, the immigration officer might want to inspect your visa, your invitation and even your return ticket.

В аеропорті

При підготовці до польоту пасажирам бажано прибути в аеропорт за 2 години до вильоту рейсу. Вони повинні зареєструвати свої квитки, отримати посадковий талон, а також зважити і перевірити свій багаж.

Більшість авіакомпаній пропонують, принаймні, 2 класи подорожей – перший клас і економ-клас. Квитки економ-класу значно дешевші. Кожен пасажир, старший 2-х років, має норму безкоштовного провозу багажу. Як правило, гранична вага становить 20 кг зареєстрованого багажу для пасажирів економ-класу і 30 кг для пасажирів першого класу. Якщо ви провозите багаж понаднормово, вам доведеться платити збір, що рахується по кількості додатково зайвої ваги. Кожен пасажир має також право на один предмет невеликої ручної поклажі, наприклад, портативний комп’ютер або невелику валізу.

Правила для пасажирів, які подорожують за кордон, аналогічні в більшості країн, але іноді є невеликі відмінності. Ось деякі речі, які слід пам’ятати: якщо, наприклад, вам потрібно пройти через митницю, намагайтеся заповнити митну декларацію перш, ніж ви поговорите зі співробітником митниці. Він буде питати кожного пасажира звичайні питання про те, чи має той товари, що підлягають декларуванню, такі як тютюн, алкоголь, подарунки та грошові суми.

На стійці реєстрації ваш квиток перевіряється, а ваші речі зважують і вішають бірку про пункт їх призначення. Наступна формальність – заповнення імміграційних форм і проходження паспортного контролю. Не забудьте взяти з собою синю або чорну ручку, тому що імміграційні форми повинні бути заповнені друкованими літерами. Ви пишете ваше ім’я, громадянство, адресу проживання та мету вашої поїздки. У більшості країн існує також перевірка безпеки, коли перевіряється ручна поклажа.

Після виконання всіх цих формальностей ви йдете до зали вильоту, де можна перекусити, почитати газету або купити щось у магазині безмитної торгівлі і чекати оголошення посадки на літак.

Коли ви прибудете до пункту призначення, деякі з формальностей, безсумнівно, будуть повторені. Часто на борту літака ви отримуєте митну декларацію та імміграційні форми для заповнення. В аеропорту вас може бути перевірено за допомогою спеціально навчених собак, чия робота полягає в тому, щоб переконатися, що пасажири не провозять будь-яких незаконних наркотиків. Крім того, співробітник імміграційної служби, можливо, захоче перевірити вашу візу, запрошення і навіть квиток у зворотний бік.

В аэропорту

При подготовке к полету пассажирам желательно прибыть в аэропорт за 2 часа до вылета рейса. Они должны зарегистрировать свои билеты, получить посадочный талон, а также взвесить и проверить их багаж.

Большинство авиакомпаний предлагают, по крайней мере, 2 класса путешествия – первый класс и эконом-класс. Билеты эконом-класса значительно дешевле. Каждый пассажир старше 2-х лет имеет норму бесплатного провоза багажа. Как правило, предельный вес составляет 20 кг зарегистрированного багажа для пассажиров эконом-класса и 30 кг для пассажиров первого класса. Если вы провозите сверхнормативный багаж, вам придется платить сбор, рассчитываемый по числу дополнительного лишнего веса. Каждый пассажир имеет также право на один предмет небольшой ручной клади, например, портативный компьютер или небольшой чемодан.

Правила для пассажиров, которые путешествуют за границу, аналогичные в большинстве стран, но иногда имеются небольшие различия. Вот некоторые вещи, которые следует помнить: если, например, вам нужно пройти через таможню, старайтесь заполнить таможенную декларацию прежде, чем вы поговорите с сотрудником таможни. Он будет спрашивать каждого пассажира обычные вопросы о том, имеет ли он товары, подлежащие декларированию, такие как табак, алкоголь, подарки и денежные суммы.

На стойке регистрации ваш билет проверяется, а ваши вещи взвешивают и вешают бирку о пункте их назначения. Следующая формальность – заполнение иммиграционных форм и прохождение паспортного контроля. Не забудьте взять с собой синюю или черную ручку, потому что иммиграционные формы должны быть заполнены печатными буквами. Вы пишете ваше имя, гражданство, адрес проживания и цели вашей поездки. В большинстве стран существует также проверка безопасности, когда проверяется ручная кладь.

После выполнения всех этих формальностей вы идете в зал вылета, где можно перекусить, почитать газету или купить что-то в магазине беспошлинной торговли и ждать объявления посадки на самолет.

Когда вы прибудете в пункт назначения, некоторые из формальностей, несомненно, будут повторены. Часто на борту самолета вы получаете таможенную декларацию и иммиграционные формы для заполнения. В аэропорту вас может быть проверено с помощью специально обученных собак, чья работа заключается в том, чтобы убедиться, что пассажиры не провозят каких-либо незаконных наркотиков. Кроме того, сотрудник иммиграционной службы, возможно, захочет проверить вашу визу, приглашение и даже билет в обратную сторону.

No Comments

Reply