• Телефонуйте : 066 758 90 94
30Жов
2014
0

Advertisement. Реклама

Advertisement

Although the average citizen is usually annoyed by all the advertisements printed in newspapers and magazines and the commercials broadcast on TV, the impact of the whole advertising industry on a single person is immense and plays a very important role in our lives. Advertising absorbs vast sums of money but it is useful to the community. What are the functions of advertisements?

The first one to mention is to inform. A lot of the information people have about household devices, cars, building materials, electronic equipment, cosmetics, detergents and food is largely derived from the advertisements they read. Advertisements introduce them to new products or remind them of the existing ones.

The second function is to sell. The products are shown from the best point of view and the potential buyer, on having entered the store, unconsciously chooses the advertised products. One buys this washing powder or this chewing gum, because the colorful TV commercials convince him of the best qualities of the product. Even cigarettes or sweets or alcohol are associated with the good values of human life such as joy, freedom, love and happiness, and just those associations make a person choose the advertised products. The aim of a good advertisement is to create a consumer demand to buy the advertised product or service. Children are good example as they usually want the particular kind of chocolate or toy or chewing-gum. Being naive they cannot evaluate objectively what is truthful and what is exaggerated and select the really good products unless they buy the goods and check for themselves.

Thirdly, since the majority of advertisements are printed in our press we pay less for newspapers and magazines, also TV in most countries in cheap. The public advertising seen on street hoardings, railway stations and buildings makes people’s life more joyful. Moreover, all those small ads in the press concerning “employment”, “education” and “For sale and wanted” columns, help ordinary people to find a better job or a better employee, to sell or to buy their second-hand things and find services, or learn about educational facilities, social events such as, concerts, theatre plays, football matches, and to announce births, marriages and deaths.

Thus despite our dissatisfaction when being bombarded by all the advertisers’ information we must admit that they do perform a useful service to society, and advertisements are an essential part of our everyday life.

Реклама

Хоча звичайного громадянина, як правило, дратують всі оголошення, що друкуються в журналах і газетах, і реклама, що транслюється на ТБ, вплив всієї індустрії реклами на людину є величезним і грає дуже важливу роль у нашому житті. Реклама поглинає величезні суми грошей, але вона корисна для суспільства. Які ж функції реклами?

Перша функція – це повідомляти. Багато інформації від людей про побутові прилади, автомобілі, будівельні матеріали, електронне обладнання, косметику, миючі засоби і продукти харчування в значній мірі надходить з реклами, яку вони читають. Оголошення знайомлять їх з новими продуктами або нагадують їм про вже існуючі.

Друга функція полягає в продажу. Продукти показуються з кращих точок зору, і потенційний покупець, увійшовши в магазин, несвідомо вибирає рекламовані продукти. Він купує пральний порошок або жувальну гумку, бо барвисті рекламні ролики переконали його в кращій якості продукції. Навіть сигарети, або цукерки, або алкоголь пов’язані з хорошими цінностями людського життя, такими як радість, свобода, любов і щастя, і тільки ці асоціації змушують людину вибирати рекламовані продукти. Мета хорошої реклами – створення споживчого попиту на рекламований товар або послугу. Діти є хорошим прикладом, оскільки вони зазвичай бажають особливий вид шоколаду, іграшки або жувальну гумку. Будучи наївними вони не можуть об’єктивно оцінити, що є правдою, а що – перебільшенням, і можуть вибрати дійсно хороший продукт, тільки якщо вони купують товар і перевіряють його на собі.

По-третє, оскільки більшість реклами друкується в нашій пресі, ми менше платимо за газети і журнали, і телебачення в більшості країн дешеве. Соціальна реклама, яку можна побачити на вуличних щитах, залізничних вокзалах і будівлях робить життя більш радісним. Крім того, всі ці дрібні оголошення в пресі про “зайнятості”, “освіту” та “продаж”, допомагають простим людям, знайти кращу роботу або кращого працівника, продавати або купувати вживані речі, знайти послуги, або дізнатися про навчальні заклади, громадських заходах, таких як концерти, спектаклі, футбольні матчі, а також оголосити про народження, шлюб та смерть.

Таким чином, незважаючи на наше невдоволення, що нас бомбардують інформацією всіх рекламодавців, ми повинні визнати, що вони виконують корисну для суспільства роботу, а також те, що реклама є невід’ємною частиною нашого повсякденного життя.

Реклама

Хотя обычного гражданина, как правило, раздражают все объявления, печатаемые в журналах и газетах, и реклама транслироваемая на ТВ, влияние всей индустрии рекламы на человека является огромным и играет очень важную роль в нашей жизни. Реклама поглощает огромные суммы денег, но она полезна для общества. Каковы же функции рекламы?

Первая функция – это сообщать. Много информации людей о бытовых приборах, автомобилях, строительных материалах, электронном оборудовании, косметике, моющих средствах и продуктах питания в значительной степени поступает от рекламы, которую они читают. Объявления знакомят их с новыми продуктами или напоминают им об уже существующих.

Вторая функция заключается в продаже. Продукты показываются с лучших точек зрения, и потенциальный покупатель, войдя в магазин, бессознательно выбирает рекламируемые продукты. Он покупает стиральный порошок или жевательную резинку, потому что красочные рекламные ролики убедили его в лучшем качестве продукции. Даже сигареты или конфеты или алкоголь связаны с хорошими ценностями человеческой жизни, такими как радость, свобода, любовь и счастье, и только эти ассоциации заставляют человека выбирать рекламируемые продукты. Цель хорошей рекламы – создание потребительского спроса на рекламируемый товар или услугу. Дети являются хорошим примером, поскольку они обычно хотят особый вид шоколада или игрушки или жевательную резинку. Будучи наивными они не могут объективно оценить, что есть истина, а что является преувеличением и выбрать действительно хороший продукт, только если они покупают товар и проверяют его на себе.

В-третьих, поскольку большинство рекламы печатается в нашей прессе, мы меньше платим за газеты и журналы, и телевидение в большинстве стран дешевое. Социальная реклама, которую можно увидеть на уличных щитах, железнодорожных вокзалах и зданиях делает жизнь более радостной. Кроме того, все эти мелкие объявления в прессе о “занятости”, “образовании” и “продаже”, помогают простым людям, найти лучшую работу или лучшего работника, продавать или покупать их подержанные вещи, найти услуги, или узнать об учебных заведениях, общественных мероприятиях, таких как концерты, спектакли, футбольные матчи, а также объявить о рождении, браке и смерти.

Таким образом, несмотря на наше недовольство, что нас бомбардируют информацией всех рекламодателей, мы должны признать, что они выполняют полезную для общества работу, а также то, что реклама является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

Наталія Шапоренко

No Comments

Reply