• Телефонуйте : 066 758 90 94
18Лип
2014
0

My Future Profession. Моя майбутня професія

My Future Profession

Finishing schооl is the beginning of the independent life for millions of school leavers. Many roads are opened before them: vocational and technical schools, institutes and universities. But it is not an easy thing to choose а profession out of more than 2,000 existing in the world. Some pupils follow the advice of their parents, others can’t decide even after leaving school.

As for me, I made my choice long ago. I want to become а teacher of the Ukrainian language and literature. My choice of this occupation didn’t come as а sudden flash. During all school years literature was my favourite subject. I’ve read а lot of books by Ukrainian and foreign writers. I understand that reading books helps people in self education and in solving different life problems.

I would like to teach my pupils to enjoy reading, to encourage them to learn our national language and literature, which is the source of national culture.

It is known that teaching is а very specific and difficult job. It shouldn’t be taken easily. The teacher is а person who is learning as well as teaching all his life.

Most jobs can be done within the usual office hours from 9 a.m. till 5 p.m., but teacher’s work is never done and evenings are usually spent in marking exercise-books and preparing for the next lesson.

Teаchеrs do not only teach their subjects. They develop their pupils’ intellect, form their views and characters, their attitudes to life and to other people. It’s а great responsibility and the teacher must be а model of competence himself.

It’s not as easy as it may seem at first. But I think that love for children combined with the knowledge I’ll get at the University would be quiteenough to succeed in my work.

I’m applying to the philological department and I am sure my dream will come true sooner or later.

 Моя майбутня професія

Закінчення школи – це початок самостійного життя для мільйонів випускників. Перед ними відкрито багато доріг: профучилища і технікуми, інститути та університети. Але нелегко вибрати одну професію з 2000, які існують у світі. Деякі учні слухають порад своїх батьків, інші ж не можуть зробити вибір навіть після закінчення школи.

Що стосується мене, я зробив(ла) свій вибір давно. Я хочу стати вчителем української мови та літератури. Мій вибір цієї професії не був несподіванкою. Всі шкільні роки моїм улюбленим предметом була література. Я читав(ла) багато книжок українських та іноземних письменників. Я розумію, що читання книжок допомагає людям в самоосвіті і у вирішенні різних життєвих проблем.

Мені б хотілося навчити дітей отримувати задоволення від читання, допомогти їм вивчити рідну мову і літературу, які є джерелом національної культури. Відомо, що професія вчителя особлива і важка. До неї не можна ставитися легковажно. Вчитель – це людина, яка навчається сама і навчає інших все життя.

Більшість робіт виконуються у звичайні робочі години з 9 ранку до 5 вечора, але робота вчителя ніколи не закінчується, і вечори зазвичай зайняті перевіркою зошитів і підготовкою до наступного уроку.

Вчителі не тільки навчають своєму предмету. Вони розвивають здібності учнів, формують їх погляди і характер, їх ставлення до життя і людей. Це велика відповідальність, і вчитель сам повинен бути зразком компетентності.

Це не так легко, як здається на перший погляд. Але я думаю, що любов до дітей, поєднана зі знаннями, котрі я отримаю в університеті, допоможе мені бути успішним(ною) в роботі.

Я вступаю на філологічний факультет і я впевнений(на), що моя мрія рано чи пізно здійсниться. 

Моя будущая профессия

Окончание школы — это начало самостоятельной жизни для миллионов выпускников. Перед ними открыто много дорог: профучилища и техникумы, институты и университеты. Но нелегко выбрать одну профессию из 2000, существующих в мире. Некоторые ученики следуют советам своих родителей, другие же не могут сделать выбор даже после окончания школы.

Что касается меня, я сделал(a) свой выбор давно. Я хочу стать учителем украинской литературы и языка. Мой выбор этой профессии не был неожиданностью. Все школьные годы моим любимым предметом была литература. Я читал(a) много книг украинских и зарубежных писателей. Я понимаю, что чтение книг помогает людям в самообразовании и в решении разных жизненных проблем.

Мне бы хотелось научить детей получать удовольствие от чтения, помочь им выучить родной язык и литературу, который является источником национальной культуры. Известно, что профессия учителя особенная и трудная. К ней нельзя относиться легкомысленно. Учитель — это человек, который учится сам и учит других всю жизнь.

Большинство работ выполняется в обычные рабочие часы с 9 утра до 5 вечера, но работа учителя никогда не заканчивается, и вечера обычно заняты проверкой тетрадей и подготовкой к следующему уроку.

Учителя не только обучают своему предмету. Они развивают способности учеников, формируют их взгляды и характер, их отношение к жизни и к людям. Это большая ответственность, и учитель сам должен быть образцом компетентности.

Это не так легко, как кажется на первый взгляд. Но я думаю, что любовь к детям, соединённая со знаниями, которые я получу в университете, поможет мне преуспеть в работе.

Я поступаю на филологический факультет и я уверен(a), что моя мечта рано или поздно осуществитсяя.

Наталія Шапоренко

No Comments

Reply