• Телефонуйте : 066 758 90 94
02Лип
2014
0

Interesting Facts about Mushrooms (the Beginning)

Цікаві факти про гриби

(початок)

Mushrooms are so amazing and varied that I just have to share with you some facts that impress even the all knowing skeptics.

Here are many interesting facts about mushrooms:

Гриби є настільки дивовижними і різноманітними, що я просто не можу не поділитися з вами фактами, що вражають навіть всезнаючих скептиків.

Ось багато цікавих фактів про гриби:

Interesting Facts about Mushrooms (the Beginning)1

1. All fungi are not counted yet.

1. Усі гриби ще не порахували.

Scientists find that fungi are the most various living things on our planet. There are so many of them that 6 species of fungi are accounted for each type of plant, only approximate calculation turns out there are about 2 million species of fungi. Only 100 thousand of them are studied, and even less classified.

Вчені вважають гриби найрізноманітнішими живими істотами на нашій планеті. Їх так багато, що на кожний вид рослин припадає 6 видів грибів, лише при найприблизнішому підрахунку виходить, що грибів є біля 2 мільйонів видів. Вивченими є лише 100 тисяч, а класифіковано іще менше.

Interesting Facts about Mushrooms (the Beginning)2

2. Fungi are in a kingdom.

2. У грибів є царство.

The long debate about what are actually fungi: plants or animals, ended in 1960, when they were isolated in a separate kingdom of fungi. Protein content of fungi is closer to animals and the composition of minerals and carbohydrates is closer to plants.

Довгі суперечки про те, чим насправді є гриби: рослинами чи тваринами, закінчилися у 1960 р., коли вони були виділені в окреме царство грибів. По вмісту білків гриби є ближчими до тварин, а по вмісту вуглеводів і мінералів – до рослин.

Interesting Facts about Mushrooms (the Beginning)3

3. We can’t see the most part of a mushroom.

3. Більшу частину гриба ми не бачимо.

Mycelium located in the ground is a body of mushroom. It can extend to great distances. A fungus directly is like fruit which program is designed to reproduce.

Тілом гриба є міцелій, що розміщений в землі. Він може поширюватися на величезні відстані. А безпосередньо гриб – це плід, призначений для реалізації програми розмноження.

Interesting Facts about Mushrooms (the Beginning)4

4. Mushrooms are older than dinosaurs.

4. Гриби старші за динозаврів.

The fact is proven that fungi existed 400 million years ago, long before the dinosaurs. They are among the oldest inhabitants in the world, along with ferns. But if the giant ferns preserved from the period decreased significantly, the mushrooms adapting evolved and it seems that all the species have survived until today.

Доведено факт, що гриби існували 400 мільйонів років назад, тобто задовго до появи динозаврів. Вони є одними з найдревніших мешканців планети поряд з папоротями. Але якщо гігантські папороті, що збереглися з того періоду, значно поменшали, то гриби, пристосувуючись, видозмінювалися і схоже на те, що всі ті види існують і зараз.

Interesting Facts about Mushrooms (the Beginning)5

5. Mushrooms are very viable.

5. Гриби дуже живучі.

If mushrooms were less viable, they would not have kept their diversity. How much they are viable everyone can imagine who has ever suffered from fungal infection or struggled with fungal infection of walls. To avoid fungus is extremely difficult. Just imagine! Fungi survive at an altitude of 30,000 feet above the ground, maintain a high exposure (mushrooms survived in the center of the Chornobyl accident) and pressure of 8 atmospheres. They can even live on the surface of sulfuric acid!

Якби гриби були менш живучими, вони б не зберегли своєї багатоманітності. Наскільки вони є живучими може уявити кожен, хто хоч раз хворів грибковою інфекцією чи боровся з грибковим зараженням стін. Вивести грибок вкрай важко. Уявіть собі! Гриби виживають на висоті 30 тисяч метрів над землею, витримують високе опромінення (у центрі Чорнобильської аварії гриби вижили) і тиск у 8 атмосфер. Вони можуть жити навіть на поверхні сірчаної кислоти!

To be continuoud

Далі буде…

Наталія Шапоренко

No Comments

Reply